Ecrimisil Nedir?

blog resim

Bir gayrimenkulü izinsiz bir şekilde kullanmanın bir sonucu olan, gayrimenkulü sahibinin rızası olmadan kullanmak olarak da bilinen hukuki bir terim olan ecrimisil, Türk Hukuku’nda Özel Hukuk alanına giren bir durumdur.

Bu anlamda ecrimisil nedir konusunda, gayrimenkulün sahibine ya da onun adına yetkili kişiye izinsiz kullanım nedeni ile ödenmesi gereken bir tür tazminatı ifade eden ifade olarak cevap verilebilmektedir.

Genel olarak bir gayrimenkul ve taşınmazın kiralanması ya da kullanılması sırasında ortaya çıkan bir durum olan ecrimisil kavramı, bu anlamda önemli bir terim ve durum olarak da görülebilmektedir. Ecrimisil ne demek konusunda sorusu olan bireyler de bu durumun anlamını idrak edebilmektedir.

Eğer bir kişi, sahibinin herhangi bir izni olmaksızın bir gayrimenkulü kullanmaya başlarsa ve bu gayrimenkulün kullanım sahibinin hakkını ihlal ederse, gayrimenkul sahibi ya da bu konuda yetkili kişi ecrimisil talep edebilmektedir.

Ecrimisil talebi de ecrimisil davası olayına dönüşebilmektedir ve bu talep izinsiz kullanımın başladığı tarihten itibaren kullanım sona erdiği tarihe kadar geçen süre için talep edilebilmektedir. Bununla birlikte ecrimisil talep edebilmek için çeşitli koşulların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bu koşulların arasında ise genel olarak izinsiz kullanım durumları, hak ihlali durumları ve zarar ve tazminat durumları yer almaktadır.

Ecrimisil durumu talebi için öncelikle izinsiz kullanım olması gerekmektedir ve bununla birlikte sahibin izni olmaksızın gayrimenkul kullanılmış olmalıdır. Ayrıca, izinsiz kullanım gayrimenkul sahibinin hakkını da ihlal etmiş olmalıdır. Bir mülk sahibi taşınmazını kiralamadan izinsiz olarak kullanıldığını fark ederse bu durumda bir hak ihlali sorunu söz konusu olabilmektedir.

İzinsiz kullanım sebebi ile de gayrimenkul ya da taşınmaz sahibinin bir zarara uğramış olması ve bu zararın da tazmin edilmesi gerekmektedir.  Ecrimisil davası için de ecrimisil dava dilekçesi gerekebilmektedir.

Özellikle gayrimenkul kiralamalarda sıklıkla karşılaşılan ecrimisil durumunda kiracı ya da kullanıcı ile mülk sahibi arasında çeşitli anlaşmazlıklar da yaşanabilmektedir. Ecrimisil miktarı da izinsiz kullanım süresine, gayrimenkulün değerine, kullanım amacı ve diğer çeşitli faktörlere göre belirlenebilmektedir.

Ecrimisil sahibinin hakkını koruma amacı güden bir hukuki kavram olarak ön plana çıkmaktadır ve bu durumda özellikle gayrimenkulün izinsiz kullanımı dolayısı ile ortaya çıkan zararların karşılanması için gerekli bir durumdur.

 

İçindekiler

 

Ecrimisil Davası Nedir?

Ecrimisil, bir gayrimenkulün izinsiz bir şekilde kullanılması sonucunda ortaya çıkan çeşitli zarar gibi durumların tazmini amacı ile açılan hukuki dava olan ecrimisil davası, gayrimenkul durumlarında önemlidir.

Bu tür davalarda genel olarak gayrimenkul konusunda yetkili kişi ya da taşınmazın sahibi, izinsiz bir kullanım durumu sebebiyle uğradığı zararların karşılanmasını talep edebilmektedir ve bu karşılama da gerek maddi gerek ise manevi dava ile gerçekleşebilmektedir. Türk Kanunu’nda Özel Hukuk alanına giren bu davalar, gayrimenkul hukuku ile ilgili konular ile ilişkilidir.

Bu davanın temel amacı da izinsiz kullanımın sebebiyet verdiği zararın tazmin edilmesi iken uğranılan zarar da gayrimenkul sahibinin gelir kaybına yol açabilmektedir. Bu kayıp ile birlikte kullanım kaybı ya da mülkün değerinin düşmesi gibi farklı şekillerde de ortaya bu zarar çıkabilmektedir.

Gayrimenkul sahibi izinsiz kullanımı tespit ettiği durumlarda bu durumu kiracıya ya da izinsiz kullanana ihbar etmektedir ve bu ihbarın da yazılı olarak yapılması önemli bir konudur. Ecrimisil davası öncesinde taraflar arasında uzlaşma sağlama da mümkün bir durum hale gelebilmektedir.

Uzlaşma aşamasında taraflar izinsiz kullanımın sebebiyet verdiği zararın tazminatını tartışabilirler ve bu konuda bir uzlaşma sağlanamadığı durumlarda ecrimisil davası açılmak üzere mahkemeye başvurulmaktadır. Bu aşamada bir ecrimisil ihbarnamesi de yapılabilmektedir.

Ecrimisil davasında her iki taraf da çeşitli deliller sunabilmektedir ve bu deliller de zararın büyüklüğü ve tazminatın gereklilik durumu ile ilgili de olabilmektedir. Ayrıca ecrimisil zaman aşımı da mümkün bir durum olarak ön plana çıkabilmektedir.

Tarafların delil sunması ile birlikte mahkeme sunulan delilleri inceler ve bu davanın sonucunu belirleyebilmektedir. Tazminat miktarları gibi çeşitli durumlar da bu mahkemede belirlenir ve bununla birlikte mahkeme kararından sonra mahkemenin kararına göre belirlenen ecrimisil ödeme tazminat miktarının ödenmesi beklenmektedir.

 

Ecrimisil Bedeli Nedir, Nasıl Belirlenir?

Ecrimisil bedeli bir gayrimenkulün izinsiz kullanılması sonucunda ortaya çıkan durumlarda, zararın karşılanması için ödenmesi gereken miktarı ifade etmektedir. Bu anlamda da ecrimisil bedeli zarara uğrayan tarafın uğradığı gerek maddi gerek ise manevi zararları karşılamayı amaçlamaktadır.

Bu bedelin belirlenmesi de genel olarak izinsiz kullanım süresine, gayrimenkulün değerine, gayrimenkulün kullanım amacına ve diğer çeşitli faktörlere bağlı olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Ecrimisil bedelinin belirlenmesinde bu bedel hesaplanırken izinsiz kullanımın başladığı tarih ve izinsiz kullanım süresi önemli bir durumdayken, izinsiz kullanım süresi uzadıkça ecrimisil bedeli de artabilmektedir. Ayrıca gayrimenkulün maddi ve manevi değeri de bu bedelin belirlenmesinde ön plana çıkan bir faktördür.

Zararın büyüklük durumuna göre ecrimisil bedeli belirlenirken izinsiz kullanımda kira bedeli ve piyasa koşullarına göre de ecrimisil bedeline etki edebilmektedir ve bu durumlarda mahkemeler bu davalarda tazminat miktarlarının belirlenmesi için çeşitli delilleri dikkate almaktadır.

Bu dava öncesinde taraflar uzlaşma sağlayabilir ve bu uzlaşma durumuna göre de ecrimisil bedeli belirlenebilmektedir. Tüm bu unsurlara bağlı olarak ecrimisil bedelleri değişkenlik gösterebilen durumları içerisinde barındırmaktadır.

 

 

Ecrimisil Şartları Nasıl Oluşur?

Ecrimisil şartları, izinsiz kullanım durumlarında gayrimenkulde bu kullanımın tespit edilmesini ve bu tespitin şartlarını ifade etmektedir. Bu ecrimisil davasını açabilmek için ve dava talebinde bulunmak için belirli fiili ve hukuki şartların gerçekleşmesi lazım gelmektedir.

Özel Hukuk alanında ele alınan ecrimisil davalarında izinsiz kullanım durumlarında bu davaların açılabilmesi için en temel şart, gayrimenkulün izinsiz bir şekilde kullanılmış olmasıdır.

Ayrıca bununla birlikte de hak ihlali durumları ecrimisil şartlarında önemlidir. İzinsiz kullanım durumlarının sonuçlarında gayrimenkul sahipleri ya da yetkili kişinin hakkının ihlal edilmiş olması gerekmektedir. İzinsiz kullanımın mülkiyet hakkına zarar vermesi durumlarında, sahibin zarar gördüğü durumlar da bu davaların şartlarını oluşturmaktadır.

Gayrimenkullerde izinsiz kullanım sonucunda sahibin zararı ortaya çıkmalıdır ve bu zarar da gelir kaybı, kullanım kaybı ya da gayrimenkulün değer kaybı gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebilmektedir. Bu davanın açılması için gerekli şartlardan bir tanesi de tazminat talebinin olmasıdır.

Tazminat talebinde bulunulması zarar gören tarafın zarar tazmin edilmesini talep etmesidir. Böylece izinsiz kullanımın varlığının da kanıtlanması gerekilmektedir ve bu kanıtlar delillerin sunumu ile gerçekleşebilmektedir.

Ecrimisil davalarında taraflar deliller sunabilmektedir ve bu deliller de davanın önemli şartları arasında yer almaktadır. İzinsiz kullanımın varlığını, oluşan zararın büyüklüğünü ve tazminatın gerekliliği ile ilgili olabilen bu deliller, dava şartlarında önemli bir noktadadır.

En son durum da mahkeme kararıdır. Mahkeme bu aşamada tarafların sunum, delil ve kanıtlarını inceler ve buna göre de davanın sonucunu belirler.

Mahkeme bu durumda izinsiz kullanımın gerçekleştiğini ve zararın tazmin edilmesi gerektiğini kabul ederse bu konuda tazminat miktarını belirlemektedir. Tüm bunlar ile birlikte ecrimisil ödeyen kişi hak sahibi olur mu gibi sorular da sorulmaktadır fakat böyle bir durum mümkün değildir.

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.